Temporal and spatial analysis of internal financing of the forest education in the State Forests

Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
2016 Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria  
ABSTRAKT Celem pracy była czasowa i przestrzenna analiza wydatków poniesionych na edukację przyrodniczo-leśną w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP). Badaniami objęto 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), dla których określono poziom finansowania edukacji ze środków własnych, z uwzględnieniem środków pochodzących z nadleśnictw i funduszu leśnego. Poddano analizie tempo i kierunek zmian wartości poszczególnych źródeł finansowania w latach 2006-2014. W tym okresie
more » ... 014. W tym okresie wydatki na edukację przyrodniczo-leśną realizowaną ze środków własnych Lasów Państwowych (LP) wykazywały tendencję wzrostową -z 10 mln zł do 29,5 mln zł i jednocześnie zwiększył się udział LP w finansowaniu edukacji przyrodniczo-leśnej, z 74% do 90%. Przeprowadzone badania potwierdziły zróżnicowany czasowy i przestrzenny rozkład wydatków własnych na edukację przyrodniczo-leśną. Podstawowe znaczenie w finansowaniu edukacji miały środki pochodzące z nadleśnictw (średnio 97%). W latach 2006-2014 stwierdzono duże zróżnicowanie poziomu oraz tempa wzrostu finansowania ze środków własnych nadleśnictw pomiędzy regionalnymi dyrekcjami LP. W badanym okresie finansowanie edukacji przyrodniczo-leśnej z funduszu leśnego miało marginalne znaczenie (średnio 3%). Jednostki w różnym zakresie korzystały z tego źródła finansowania, a głównym beneficjentem środków z funduszu leśnego była regionalna dyrekcja LP w Krakowie. Przeprowadzona analiza ma charakter wstępny i wymaga dalszych badań w kierunku poznania wewnętrznego rozkładu przestrzennego środków pieniężnych przeznaczonych na edukację przyrodniczo-leśną w poszczególnych regionalnych dyrekcjach LP. W celu określenia rzeczywistych wydatków na edukację przyrodniczo--leśną, w kolejnych badaniach należałoby uwzględnić wysokość wynagrodzeń leśników zaangażowanych w działania edukacyjne. Ponadto, kolejnym ważnym obszarem badawczym związanym z finansowaniem edukacji przyrodniczo-leśnej powinny być pomiar i ocena skuteczności wydatkowanych środków. W tym celu należałoby odnieść się do podmiotu na rzecz, którego wydatkowane są środki pieniężne i ustalić metody pomiaru wiedzy uczestników edukacji przyrodniczo-leśnej oraz oceny jej wykorzystania w praktyce. Słowa kluczowe: społeczne funkcje lasu, edukacja przyrodniczo-leśna, finansowanie wewnętrzne edukacji, analiza finansowa Ankudo-Jankowska, A., Starosta-Grala, M. (2016) . Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 15(4), 203-213.
doi:10.17306/j.afw.2016.4.23 fatcat:wnr455m3dna2dj3rcdzooxdb2e