Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği

Elif Gökçearslan Çifci, Hasan Hüseyin Altınova
2017 Elementary Education Online  
ÖZ. Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin sosyal hizmet öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma Ankara ilinde bir sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri arasından seçilen 58 denekle (28 deney grubu, 26 kontrol grubu) yürütülmüştür. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacılar tarafından geliştirilen oniki oturumluk iletişim becerileri geliştirme programı uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak
more » ... Ölçme aracı olarak Korkut (1997) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için Wilcoxon Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubunda yer alan öğrencilerin öntest-sontest puanları arasında son-test puanları lehine anlamlı bir artış görülmüşken, kontrol grubunda bir değişim gözlenmemiştir. ABSTRACT. In this study, the effect of creative drama on the communication skills of social services students is researched The study was conducted with the fifty-eight selected subject (twenty-eight for experimental group and twenty-six for control group) from among the students who study at a social services department in Ankara. In this study, an experimental research design with pre-test/post-test and control group was used. A training program that contains twelve sessions and is based on communication skills development was developed by the researchers and implemented to students.
doi:10.17051/ilkonline.2017.342961 fatcat:nwdxrowlnvenzf2a5ik5dnrmwu