Gobšumo yda Bažnyčios mokyme ir kvietimas gyventi neturto dvasia
The vice of greed in the Church teaching and the invitation to live in the spirit of poverty

Aušra Vasiliauskaitė
2018 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
Šiame straipsnyje nagrinėjama viena iš septynių Bažnyčios mokyme pateikiamų pavojingiausių nuodėmių -gobšumo yda. Atskleidžiama ir įvardijama ta gobšumo ydos sampratos raida remiantis ne tik Šv. Raštu, bet ir patristiniais šaltiniais taip pateikiant pavojingiausios ydos moralinį vertinimą, išryškinant jos ypatumus ir priežastis. Siekiant užsibrėžto tikslo nurodoma didžiajai nuodėmei Bažnyčios siūloma alternatyva -gyvenimas neturte. The present article analyses one of the seven cardinal sins
more » ... cated in the Church teaching, the sin of greed. It reveals and discusses the development of the conception of greed based not only on the Bible but also on the patristic sources, providing the moral evaluation of this sin and highlighting its features and causes. In order to reach the aim set in the article, the alternative of the Church to the cardinal sin will be considered, i.e. life in poverty. Įvadas "Ydos gali būti skirstomos kaip priešingybė atitinkamoms dorybėms arba susiejant jas su pavojingiausiomis [didžiosiomis] nuodėmėmis, kurias sekdama šv. Jonu Kasijonu ir šv. Grigaliumi Didžiuoju, išskyrė krikščionybės patirtis. Pavojingiausiomis jos vadinamos dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Tai puikybė, gobšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesaikingumas valgant ir geriant, tingumas, arba visiškas abejingumas (acedia)" 1 . Šiame straipsnyje nagrinėjama gobšumo nuodėmė. Kadangi dabartinis Bažnyčios mokymas
doi:10.7220/2335-8785.68(96).1 fatcat:5zsnepqbufaxzmow5dmw6ic4rm