KARINIS ANGLØ – LIETUVIØ KALBØ ÞODYNAS

Jono Generolo, Þemaièio, J Rasiulienei, L Gudënaitei, R Rasimavièienei, E Morozienei, J Kaziukonienei, A Apðegienei, H Kavaliauskienei, D Surplienei
unpublished
PRATARMË Karinis anglø – lietuviø kalbø þodynas skiriamas Gen. J. Þemaièio Lietuvos karo akademijos kariûnams ir neakivaizdinio skyriaus klausytojams, kraðto apsau-gos sistemos kariams ir darbuotojams, anglø kalbos mokymo centrø klausytojams, aukðtøjø mokyklø studentams, rezervo karininkams bei jauniesiems ðauliams. Þodynas sudarytas remiantis bendraisiais dvikalbiø þodynø leksikografijos prin-cipais ir suteikia galimybae lengviau iðmokti bei teisingai vartoti karines sàvokas ir terminus,
more » ... ir terminus, padeda suvienodinti jø vertimà á lietuviø kalbà, taupyti laikà ir operaty-viai surasti reikiamà þodá dirbant su kariniais tekstais ir dokumentais anglø kalba. Daþniausiai vartojami kariniai terminai, þodþiai ir þodþiø junginiai iðdëstyti anglø kalbos abëcëlës tvarka su jø atitikmenimis lietuviø kalba. Skliausteliuose po þodþiø vertimo nurodomi prielinksniai, su kuriais þodþiai vartojami. Þodþiai ir þodþiø junginiai spausdinami juodu ðriftu. Jei þodis ar terminas turi keletà reikðmiø, jos numeruojamos arabiðkais skaitmenimis. Taèiau pateikiamos tik tos þodþiø ar terminø reikðmës, kurios daþniausiai pasitaiko tekstuose karine tematika. Þodþiø kalbos dalis nurodoma maþosiomis raidëmis kursyvu, o netaisyk-lingøjø veiksmaþodþiø formos – kursyvu skliausteliuose. Skliausteliai þodþio viduje reiðkia kità galimà raðybos variantà. Þodyno pabaigoje pateikiamos daþniausiai vartojamos specialiosios san-trumpos. Þodynas apima 3455 þodþius ir terminus, susijusius su karyba, bei 1933 san-trumpas. Ðis þodynas – eksperimentinis leidinys – yra dar tik rengiamo "Karinio anglø– lietuviø ir lietuviø–anglø kalbø þodyno" sudedamoji dalis. Laukiame skaitytojø pastebëtø klaidø, kritikos bei pasiûlymø ðio leidinio autorëms adresu Ðilo g. 5A, LT-2055 Vilnius.
fatcat:nuojxp2lxvcaxf6s24zq674vlu