Mechanical and tribological properties of nanofilled phenolic-matrix laminated composites
Mehanske in tribološke lastnosti fenolnih matric v kompozitih, pridobljenih z nanotehnologijo

G. Pelin, C.-E. Pelin, A. Ştefan, I. Dincă, E. Andronescu, A. Ficai, R. Truşcă
2017 Materiali in Tehnologije  
Phenolic-resin composites have attractive properties for applications in various fields from the wood and adhesive industry to the automotive, aeronautics and aerospace industries. The paper presents the obtaining of SiC-nanofilled phenolic-resin-based composites reinforced with a bidimensional fabric. Different contents of nanometric silicon carbide (0.5, 1 and 2) % mass fractions) were dispersed into the phenolic-resin matrix, using the ultrasonication method, to ensure the optimum
more » ... optimum dispersion. Several layers of the bidimensional fabric were impregnated with the obtained mixtures and the final laminated composites were obtained using high-temperature pressing, followed by a multistage temperature program. The obtained laminated nanocomposites were characterized with FTIR spectroscopy and evaluated in terms of mechanical and tribological properties. After mechanical testing, fracture cross-sections were characterized with SEM and optical microscopy. The results highlight the positive effect of the nanometric silicon-carbide addition to the phenolic-resin matrix of the laminated composites, in terms of mechanical and tribological performance, improving their strength, stiffness and abrasive properties. Kompoziti fenolnih smol imajo mo'nosti raznovrstne uporabe na razli~nih podro~jih, tako na podro~ju lesne industrije, v industriji lepil, kot v avtomobilski in letalski industriji. Prispevek predstavlja pridobitev SiC fenolnih kompozitov na osnovi smole, oja~anih z bidimenzionalnimi vlakni. Razli~ne vsebine nanosilicijevega karbida (0,5, 1 in 2) % masnega odstotka, so bile razpr{ene z uporabo ultrazvo~ne metode v matrici, pridobljeni s smolo, da je bila zagotovljena optimalna disperzija. Ve~plasti bidimenzionalnih vlaken je bilo impregniranih s pridobljenimi me{anicami in kon~ni laminirani kompoziti so bili pridobljeni z visokotemperaturnim tla~nim pritiskanjem, kateremu je sledil ve~stopenjski temperaturni program. Pridobljeni laminirani kompoziti so bili preu~evani s FTIR-spektroskopijo in ovrednoteni glede na mehanske in tribolo{ke lastnosti. Presek zloma po mehanskem testiranju je bil preu~evan s SEM-mikroskopijo in opti~no mikroskopijo. Rezultati ka'ejo pozitiven u~inek dodatka nanometri~nih silicijevih karbidov, s smolo pridobljenih matric v ve~plastnih kompozitih, zaradi njihovih mehanskih in tribolo{kih lastnosti, in ker se tako izbolj{a mo~, togost in abrazivne lastnosti. Klju~ne besede: laminirani kompoziti, natezna trdnost, upogibna trdnost, nanosilicijevi karbidi, nanokompoziti, koeficient trenja MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY (1967-2017) -50 LET/50 YEARS
doi:10.17222/mit.2016.013 fatcat:u25r2raeqzesbdbffanytqr7iq