KARAÇAM ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI ATMOSFERLERDE UYGULANAN ISIL İŞLEMİN ETKİSİ

Bekir Cihad BAL
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Masif odunun, diğer mühendislik malzemeleri ile kıyaslandığında, yenilenebilir bir malzeme olması, kolay işlenebilmesi, ucuz olması, yoğunluğuna göre mekanik özelliklerinin yüksek olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Ancak, biyolojik dayanıklılığı düşüktür ve rutubet alıp verdiğinde daralıp genişlemesi istenmeyen özelliklerindendir. Bu istenmeyen özelliklerini iyileştirmek için değişik metotlar geliştirilmiştir. Isıl işlem metodu bu metotlardan birisidir. Isıl işlem uygulaması,
more » ... lem uygulaması, sıcak buhar, sıcak yağ, vakum veya azot gazı atmosferinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada, azot gazı, vakum ve hava atmosferlerinde yapılan ısıl işlemin karaçam odununun bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Test örneklerinin ağırlık kaybı, tam kuru yoğunluk, denge rutubeti yüzdesi, genişleme yüzdeleri ve su alma yüzdeleri belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre; sıcaklık arttıkça, ağırlık kaybının arttığı, genişleme ve su almanın azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, hava atmosferinde yapılan ısıl işlem sonuçları ile kıyaslandığında, azot gazı atmosferinde yapılan ısıl işlem sonucunda ağırlık kaybının daha az olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Azot gazı, fiziksel özellikler, ısıl işlem, odun modifikasyonu ABSTRACT Compared to other engineering materials, solid wood has superior properties such as being a renewable material, easy processing, being cheap and having high mechanical properties according to its density. However, its biological resistance is low and it is undesirable to expand and shrink when moisture is absorbed. Various methods have been developed to improve these undesirable properties. Heat treatment method is one of these methods. Heat treatment is applied in hot steam, hot oil, and vacuum or nitrogen gas atmosphere. In this study, the effect of heat treatment under nitrogen, vacuum and air atmospheres on some physical properties of black pine wood was investigated. Mass loss, oven-dried density, equilibrium moisture content and swelling percentages of the test samples were determined. According to the data obtained; it was determined that as temperature increased, mass loss increased, swelling percentages and water uptake decreased. In addition, when compared to the results of heat treatment under air atmosphere, it was determined that the mass loss was lower as a result of heat treatment under nitrogen atmosphere.
doi:10.17780/ksujes.771516 fatcat:26uyk7akqneahntmtpfksflk3e