Macroeconomic stabilization and the sustainable development of enterprises – the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland, and Romania
Stabilizacja makroekonomiczna a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – przypadek Bułgarii, Czech, Polski i Rumunii

2019 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Abstrakt Przedmiot badań: Niniejszy artykuł poświęcony został ocenie wpływu stabilizacji makroekonomicznej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Bułgarii, Czechach, Polsce i Rumunii. Analizowana problematyka stanowi ciekawy i stosunkowo słabo rozpoznany obszar badawczy, który odnosi się do rozwoju gospodarczego odbywającego się z poszanowaniem kwestii społecznych i środowiskowych. Zrównoważony rozwój determinowany jest przez szereg czynników, o charakterze mikroekonomicznym i
more » ... m i makroekonomicznym. Jednym z kluczowych aspektów dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych jest stabilizacja makroekonomiczna, którą można utożsamiać z korzystną sytuacją gospodarczą, polityczną, społeczną i demograficzną kraju, czyli stanem równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Zachowanie jej odpowiedniego poziomu sprzyja podejmowaniu przez przedsiębiorstwa działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cel badawczy: Podstawowym celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Bułgarii, Czechach, Polsce i Rumunii a poziomem stabilności makroekonomicznej w badanych krajach w latach 2008-2017. Metoda badawcza: Podstawową metodą stosowaną w opracowaniu jest metoda ilościowa. W celu realizacji przyjętego problemu badawczego stworzono syntetyczne wskaźniki stabilności makroekonomicznej w oparciu o koncepcję pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej oraz syntetyczny wskaźnik zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wyznaczony w oparciu o metodę normalizacji zmiennych, a następnie dokonano statystycznej oceny zależności pomiędzy nimi. Wyniki: Początkowe rozważania poświęcono omówieniu wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących analizowanej problematyki, dalsza część opracowania opisuje wyniki przeprowadzonego badania. Otrzymane współczynniki korelacji liniowej Pearsona wyniosły odpowiednio dla Bułgarii 0,67, Czech 0,82, Polski 0,93 i Rumunii 0,7 na poziomie istotności p < 0,05. Podobne rezultaty dały wynik regresji wielorakiej. Najwyższy wpływ zmiany wskaźnika PSM widoczny jest w przypadku Polski (b* = 0,93) oraz Czech (b* = 0,82). Należy zatem przyjąć, że uwarunkowania makroekonomiczne mają istotny statystycznie wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, stabilność makroekonomiczna. 1
doi:10.26485/spe/2019/113/11 fatcat:bguhranczrcezl7pyrtiolmnae