Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem

Karel Kubata, Hana Rysová
unpublished
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta kubata@pef.czu.cz, rysova@pef.czu.cz Abstrakt: V předkládaném článku je zpracovávána tématika využívání podnikové informatiky v zemědělských podnicích (ZPI) v České republice. Článek popisuje výsledky průzkumu využívání podnikové informatiky v rezortu zemědělství včetně poskytnutí přehledu o řešené problematice a identifikace jejích silných a slabých stránek. Na podkladě zjištění představených v tomto článku jsou v závěru navrženy
more » ... u v závěru navrženy předpoklady pro optimální roli, význam a funkčnost ZPI v zemědělském podniku. Klíčová slova: informace, informační systém, podniková informatika, podniková informatika v zemědělských podnicích (ZPI), zemědělský podnik Abstrakt: This paper is processed using the topics of business informatics on the farms (ZPI) in the Czech Republic. It describes the results of a survey of business informatics utilization in the agricultural sector, including providing an overview of solved issues and identifies its strengths and weaknesses. There are presented the conclusions on the basis of the findings in this paper and the prerequisites for optimum role, significance and functionality ZPI on the farm are designed. Klíčová slova: information, information systems, business informatics, business informatics in agricultural holdings (ZPI), farm 1. Úvod V zemědělském podnikání v současnosti je sice reálné dosahovat velmi dobrých hospodářských výsledků, ale na druhé straně z důvodu vlivů přírodních podmínek může docházet i k nečekaným ztrátám. I když provozní podmínky jsou příhodné, mnohdy dochází ke špatným manažerským rozhodnutím, při kterých může hrát významnou roli neplnohodnotné využití podnikové informatiky (dále PI) nebo špatné interpretování jejích výstupů. "PI zahrnuje způsob vyjádření informací, jejich zpracování, přenos a jejich využití v podniku" (Gála, Pour, & Šedivá, 2009, str. 34). V ČR existuje dle údajů ČSÚ (Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby AGC 2010) celkem 22 864 zemědělských subjektů, které hospodaří na 3 483 500 ha zemědělské půdy. Přehled zemědělských subjektů podle právních forem a jimi obhospodařovaná zemědělská půda je uveden v tabulce č. 1.
fatcat:xxngd2e2wjfd5otmp5i5cyluiy