The Impact of Obesity on Plastic Surgery Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis

Dai-Zhu Lin, Yun Chen, Yi-No Kang, Wen-Kuan Chiu
2022
doi:10.1093/asj/sjac310 pmid:36446752 fatcat:i4hfecmbgfd6hh7izrz7lp3ysy