De interoceanische verbinding voor 100 jaar

C.K. Kesler
1927 NWIG  
In het jaar 1909 hield de heer H. P. de Vries, destijds agent der K. W. I. M. op Curacao, een lezing voor de leden der Groep Ned. Antillen van het Algemeen Nederlandsch Verbond over het belang, dat de verbinding van den Atlantischen met den Stillen Oceaan voor de kolonie zou kunnen hebben. De verwachting, dat de opening van het Panama-kanaal op den opbloei van Curacao een gunstigen invloed zou hebben, was toen bij de belanghebbenden vrij hoog gespannen. De spreker, die geacht kon worden in deze
more » ... materie bij uitstek deskundig te zijn, toonde echter met cijfers aan, dat, al was ongetwijfeld wel voor Curacao wat te verwachten van de aanstaande interoceanische verbinding, men toch goed zou doen, niet uit het oog te verliezen, dat verschillende omstandigheden het niet waarschijnlijk maakten, dat stoomvaartlijnen, die reeds gewend waren aan de verbinding met het Oosten via het Suez-kanaal, de koers harer schepen naar het westen zouden verleggen, terwijl bovendien, al geschiedde dit ook, Curacao toch te ver bezuiden de route lag, die dan gevolgd zou moeten worden, om met St. Thomas, dat gunstiger gelegen is en een even goede natuurlijke haven heeft, als Curacao, met succes te kunnen concurreeren. Over het geheel heeft tot dusver de uitkomst den spreker gelijk gegeven ; Curacao beleeft tegenwoordig een periode van bloei na lange jaren van malaise, de levendiger scheepvaart in de omringende zeeën ten gevolge van de opening van het Panama-kanaal zal daartoe wel eenigszins medegewerkt hebben, maar een hoofdstation op de lijnen, die West-Downloaded from Brill.com04/26/2019 08:17:18PM via free access
doi:10.1163/22134360-90001398 fatcat:q6s46dmrc5ba3pkxezxl7d5qua