The ethical problems and dilemmas in research involving parents of children with Asperger's syndrome
Wybrane problemy i dylematy etyczne w badaniach z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera

2020 Przegląd Socjologiczny  
Streszczenie artykuł jest zbiorem refleksji etycznych wynikających z doświadczeń autora w prowadzeniu badań z udziałem rodziców dzieci z zespołem aspergera. Punktem odniesienia dla tych rozważań są wybrane zapisy zawarte w "kodeksie etyki socjologa", w części dotyczącej relacji z uczestnikami badań. W szczególności zostały przeanalizowane problemy etyczne związane z relacjami pomiędzy badaczem a osobami badanymi: Gdzie przebiega granica pomiędzy rolą badacza a innymi możliwymi rolami (np.
more » ... tanta, osoby wspierającej, terapeuty)? Czy można wykroczyć poza rolę badacza? Wskazano także na trudności związane z przestrzeganiem zasady mówiącej, że prowadzone badania nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan ich uczestników: Czy takie badania powinni prowadzić jedynie socjologowie będący jednocześnie psychologami czy terapeutami, a więc osoby profesjonalnie przygotowane na niespodziewane reakcje osób doświadczonych trudnymi do wyobrażenia problemami codzienności życia z dzieckiem z niepełnosprawnością? Czy jest możliwe przygotowanie się na takie niespodziewane sytuacje w rozmowie z rodzicami dzieci z zespołem aspergera? W artykule pokazano, że na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Słowa kluczowe: etyka badań, "kodeks etyki socjologa", problemy etyczne, relacja badacza z badanymi, zespół aspergera Mgr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polskie Towarzystwo Zespołu aspergera; WPROWADZENIE Etyka i dylematy etyczne w badaniach socjologicznych to zagadnienia coraz częściej obecne w świadomości polskich badaczy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w dużej w ostatnich latach liczbie publikacji na ten temat autorstwa socjolożek i socjologów z różnych ośrodków naukowych [np.
doi:10.26485/ps/2020/69.3/7 fatcat:vmpweryzobdafozuftyldkavba