Alt Karın Duvarı Kaynaklı Fleplerin Donor Alanı Kapamasında Dermal Geri Dönüşüm Grefti ile Klinik Deneyim

Semih Bağhaki
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Pediküllü TRAM flepten perforatör bazlı DİEP flebe kadar tüm alt karın duvarı kaynaklı flepler değişen derecelerde karın duvarı morbiditesine neden olur. Fasya onarımını desteklemek için göreceli olarak az kanlanan ve dolayısıyla kullanılmayan flep kısmının dezepitelizasyonu ve lipektomisi sonucu ortaya çıkarılan dermal greftin kullanıldığı olgu serisi ve uzun dönem sonuçlar bu yazıda sunulmuştur. Çalışma Planı: Eylül 2012 ve Ağustos 2016 arasında alt karın kaynaklı fleplerle meme
more » ... onstrüksiyonu uygulanmış toplam 33 kadın hastanın hasta dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Demografik bilgiler, fotografik dokümentasyon, ameliyat raporları, kontrol vizitlerinde tutulan notlar ve hastaların uzun döneme ait sübjektif değerlendirmeleri derlenmiştir. Bulgular: Eylül 2012 ve Ağustos 2016 arasında meme rekonstrüksiyonu uygulanmış toplam 33 kadın hastanın yaş aralığı 35 -56 ve yaş ortalaması 43 idi. Hastaların 22'si premenopozal, 11'i postmenopozal idi. Hastaların vücut-kitle endeksleri 26,2 ile 34,6 arasında değişmekte ve ortalama 28,8 idi. Hastaların 14'üne eşzamanlı meme rekonstrüksiyonu, 19'una geç meme rekonstrüksiyonu uygulanmıştı. Hastaların 21'ine pediküllü TRAM flep, 5'ine serbest TRAM flep, 4'üne serbest kas koruyucu TRAM flep ve 3'üne serbest DIEP flep uygulanmıştı. Takip süreleri 1 yıl ile 3 yıl arasında ve ortalama 15 ay idi. Hastaların hiçbirinde uzun dönemde herni gelişmedi. İki hastada (%6) donor alanda şişlik tespit edildi ve bu hastalardan birinde fasya tamiri yapıldı. Hastaların hiçbirinde enfeksiyon veya yabancı cisim reaksiyonu gelişmedi. Kontrol vizitlerinde hastaların tümü aktif karın fleksiyonu gerektiren günlük olaylarda herhangi bir zorluk yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç: Alt karın duvarı kaynaklı fleplerin kullanılmayan kısmından hazırlanan dermal "geri dönüşüm" grefti bu fleplerin donor alanının tamirinde pratik ve başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. ABSTRACT Introduction: From pedicled TRAM flap to perforator based DIEP flap, all lower abdominal flaps cause varying degrees of abdominal wall morbidity. The results of a case series, where dermal graft produced from less perfused portions of these flaps in order to enhance fascial closure, have been presented. Method: Retrospective chart review of 33 patients who underwent breast reconstruction between September 2012 and August 2016 has been performed. Demographic data, photographic documentation, operative notes, follow up visit notes and subjective evaluations of the patients in the long term have been gathered. Results: The age of the patients ranged between 35 and 56 with an average of 43. Twenty-two of the patients were premenopausal and 11 were postmenopausal. The BMI of the patients ranged between 26,2 and 34,6 with an average of 28,8. Fourteen of the patients underwent immediate breast reconstruction and 19 of the patients underwent delayed breast reconstruction. Twentyone pedicled TRAM flaps, 5 free TRAM flaps, 4 free muscle-sparing TRAM flaps and 3 DIEP flaps have been performed. The followup period ranged between one year and three years with an average of 15 months. None of the patients experienced hernia formation in the follow-up period. In 2 patients, bulging of the donor area has been observed and in one of these two patients the fascial repair was performed. No infection or foreign body reaction has been observed in any of the patients. All of the patients reported normal active trunk flexion during daily activities. Conclusion: The dermal "recycling" graft produced from poorly perfused parts of lower abdominal flaps yields satisfactory results with practical ease.
doi:10.31067/0.2019.172 fatcat:syh7ggfasnez5lx6ibifohgcye