Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og "Almuens Formand": lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660–1870 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011). 163 pp

Harald Gustafsson
2013 Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies  
doi:10.7557/4.2647 fatcat:hn2zltfrknbdvm2m3iai4xh3o4