Ayna Sembolü Çerçevesinde Metafiziksel Anlatımlar: İbnü'l-Arabî Örneği

Fevzi Yiğit
2019 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
İntihal / Plagiarism: Bu makale, Ithenticate intihal tarama programı ile taranmıştır. Ayrıca iki hakem tarafından da incelenmiştir. / This article has been scanned with Ithenticate plagiarism screening program. Also this article has been reviewed by two referees. www.dergipark.gov.tr/pauifd Öz İbnü'l-Arabî metafiziğinde kullanılan sembollerin içerisinde en sık ve belirgin olanı aynadır. Ayna derin anlamlar içerdiğinden dolayı manevî tefekkürün en dolaysız; özne ve nesnenin birliğini temsil
more » ... rliğini temsil etmesi nedeniyle de bilginin en iyi sembollerden birisidir. Bilgi zorunlu olarak bilen ile bilinen arasındaki ilgiyle bağlantılıdır. Çünkü aynadaki görüntümüz ne tam kendimizdir ne de tam kendimiz değildir. İbnü'l-Arabî'ye göre Allah'ın kendi zatını bilmeye karşı duyduğu sevgi, kendini -tabiri caizse-bir aynada görmeyi gerektirmiştir. Buradan hareketle onun âlemi bir ayna hüviyetinde yarattığı söylenebilir. Ayna sembolizminin iki veçheli yapısından birinci veçheye göre ayânlar Hakk'ın vücut, esma ve fiillerinin aynasıdır. Kendilerine özgü farklılıkları içerisinde taayyün etmiş ayân aynalarında gözüken sadece Hakk'ın vücududur. Şu halde ayânların hariçte ayrık ve paralel varlıkları yoktur. İkinci veçheye göre ise Hakk'ın vücudu ayânlar için bir aynadır. Bu durumda ayânların gözükebilmesi, Hakk'ın varlığını sembolize eden ayna sayesinde olmaktadır. Bu veçheye göre varlık aynasında gözüken suretler ayân-ı sabite konumuna oturmaktadır. Abstract The most distinct symbol used in Ibn al-Arabi's metaphysics is mirror. Since it represents the unity of subject and object, it is one of the best symbols for knowledge. Thus, mirror exactly expresses this relative distinction, because our view on the mirror is not "we" absolutely and is not "other" absolutely. According to Ibn al-Arabi, Allah's love to know his self necessitated -so to speak-to see himself on a mirror. Starting from  Dr. Öğretim Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, Nevsehir, Turkiye, fevziyigit58m@hotmail.com Orcid/0000-0001-9420-5186 250 | Fevzi Yiğit PAUİFD, 6 (12), 2019 this point, it can be said that He created the universe as a mirror. A'yān are mirrors of Haq's being, names and attributes, accordng to the first aspect of the two-fold mirror symbolism. The seen on the mirrors of a'yān which appeared in a distinctive discrepancy is Haq's being. Thus, a'yān have no external or parallel being. According to the second aspect, the being of Haq is a mirror for a'yān. STRUCTURED ABSTRACT The most distinct symbol used in Ibn al-Arabi's metaphysics is mirror. It implicates deep meanings. It is most unequivocal symbol of spiritual thought. Since it represents the unity of subject and object, it is one of the best symbols for knowledge. Knowledge is necessarily related with the link between knowing and known. According to Ibn al-Arabi, the knowing-known distinction cannot disappear and at the same time, it cannot be an absolute distinction. Such a distinction can exist only relatively at the most. Thus, mirror exactly expresses this relative distinction, because our view on the mirror is not "we" absolutely and is not "other" absolutely.
doi:10.17859/pauifd.647375 fatcat:a5cd7l2uyjai3dr6u6gkqilvjq