New Knowledge Journal of Science Списание за наука "Ново знание" NEOLIBERALISM AND THE STATE ROLE IN ECONOMY

Ognyana Stoichkova
unpublished
Discussions on the fight against the crisis began in 2008 are still not ceasing. There are opposing views-most analysts emphasize the negative consequences of the crisis, while many opinions shared the other side of the coin-the possibility to review ways of developing the economy, to reform the political and economic model of Western civilization, which academics get neoliberal name. Most often these circles who are trying to overcome the crisis seek to restore the status quo before the
more » ... o before the crisis. These are pyramid schemes and stock exchanges, opportunities to make money without coverage, pointless unlimited consumption, disastrous gulf between poverty and wealth. Trying to beat the crisis only extends the global stagnation and away final collapse of neoliberalism. The crisis has put a big black dot in the neoliberal development of humanity in the late twentieth century and early twenty-first century a need for adequate measures and actions to address the shortcomings of neoliberalism and giving the due role of the state in the economy. НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ И РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИКАТА Огняна Стоичкова Висше училище по агробизнес и развитие на регионите-Пловдив Ключови думи: неолиберализъм икономическа криза неоконсерватизъм бедност държавно регулиране на икономиката Резюме Дискусиите за преодоляването на започналата през 2008 г. криза все още продължават. Има противоположни становища-повечето аналитици подчертават отрицателните последици от кризата, но много мнения споделят другата страна на монетата-възможността да се открият начини за развитие на икономиката, да се реформира политическия и икономическия модел на Западната цивилизация, която академиците означават като неолиберална. Много често тези кръгове, които опитват изход от кризата, търсят възстановяване на статуса преди кризата. Това са пирамидални схеми и борсови трансакции, възможности за правене на пари без покритие, безсмислена неограничена консумация, катастрофална пропаст между бедност и благосъстояние. Опитите да се пребори кризата само разширяват глобалната стагнация и отдалечават финалния колапс на неолиберализма. Кризата поставя голяма черна точка на неолибералното развитие на човечеството в края на XX и началото на XXI век и поражда нужда за адекватни мерки и действия за адресиране на недостатъците на неолиберализма и отдаване на полагаемата се роля на държавата в икономиката. Либерализмът като икономическа теория Либерализмът в учебниците се представя като чисто икономическа теория. Началото си води от правото с обосноваване на наличието у всеки индивид на естествени и неотменни права на живот и свобода, на собственост и сигурност. Впоследствие либерализмът се развива като комплексно учение за свободата, превръща се в политическа идеология, научна доктрина, начин на мислене, включително и в икономическата област. Основното в икономическия либерализъм е утвърждаването на свободата на пазара. Отстраняването на държавата от
fatcat:yzgqvkns55azbg5t5c5yffwfsm