Zdravstvena nega v dispanzerski dejavnosti

Bojana Filej
1991 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRlPTORJI; dispanzcrji; ncga bolnika IZVLEČEK -Z usmeritvijo dispanzerske zdravstvene nege, ki vodi k individualizaci ji in s tem k humanizaci ji obravnave bolnika/varovanca, se nam odpirajo vedno no ve perspektive poklicnega dela. Cilji takšnega pristopa so podaljšati bolniku/ varovancu leta delovnega življenja ter mu omogočiti čim daljše samostojno življenje tako, da sta kar najmanj ogroženi njegova neodvisnost in človeško dostojanstvo. NURSING CARE IN OUTPATlENT CLlNICS DESCRlPTORS:
more » ... ients clinics; hospital nursing care ABSTRACT -With the orientation of autpatient nursing care, leading towards individualization, and through that to humanization of the treatment o! patient/client, new perspectives for our professional work are being opened. The goals ofsuch an approach are the following: to enable the patientl client to be active long as possible and to lead independent life, with as little threat as possible to his self catering and human dignity. Uvod Svetovna zdravstvena organizacija in njene članice so si naložile nalogo, da bodo zagotovile zdravje za vse do teta 2000 na podlagi primarnega zdravstvenega varstva (Deklaracija iz Alma Ate 1978). Na tej konferenci je bilo zdravje deklarirano ne le kot stanje popolnega fizičnega, psihičnega in socialnega blagostanja v odsotnosti bolezni, temveč tu di kot osnovna človekova pravica. Postavljena je bila tu di zahteva po približanju zdravstvenega varstva uporabnikom, po izvajanju preventivnih zdravstvenih ukrepov, po aktiviranju ljudi v skrbi -kot pravica in dolžnost -za lastno zdravje. Primarno zdravstveno varstvo je opredeljeno z družbenimi cilji, kot so dviganje ravni kakovosti življenja, nudenje maksimalne zdravstvene podpore prebivalstvu, povečanje odgovornosti za lastno zdravje, aktiviranje posameznikov in skupnosti za ohranjanje, krepitev in vrnitev zdravja. Te cilje lahko predvsem dosežemo z dispanzersko obliko zdravstvenega varstva. Dispanzersko zdravstveno varstvo in dispanzerska zdravstvena nega Dispanzer kot najvišje organizirana izvenbolnišnična ustanova izvaja kompleksno in popolno varstvo, kar se bistveno razlikuje od zdravstvenega varstva v splošnih ambulantah, čeprav zakon o zdravstvenem varstvu (1975) nakazuje možnosti dela po dispanzerski metodi tudi v splošni medicini. Vendar ugotavljamo, da se je »dispanzerska« obravnava v teh dejavnostih najmanj uveljavila. Razlika je torej v pristopu k posamezniku, ki je zdravstvenega varstva potreben. V splošni medicini je bolniklvarovanec obravnavan le kot Bojana Filej, višja medicinska sestra, dipl. org. dela, Zdravstveni dom dr. Adolfa Draka, 62000 Maribor .
doaj:bd04abf1380d4d0eb61d3350fc630a44 fatcat:6cdv4ihygbccxbcpdzdajqgwky