Indeks telesne mase (ITM) kao značajan faktor u ispoljavanju motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta

Slobodan Pavlović
2018 Inovacije u Nastavi  
Кратки научни прилог Индекс телесне масе (ИТМ) као значајан фактор у испољавању моторичких способности деце млађег школског узраста Резиме: Циљ овог истраживања је био да се утврде разлике у моторичким способ ностима деце млађег школског узраста у зависности од вредности индекса телесне масе (ИТМ). Узорак испитаника су сачињавала сто седамдесет четири ученика млађег школског узраста на територији Ужица, узраста 10 ± 0,65 година. Анализирано је седам моторичких варијабли ради утврђивања
more » ... утврђивања квантитативних разлика у просторима моторичког функ ционирања деце. Деца су подељена на три групе на основу индекса телесне масе (потхрање ни, нормално ухрањени и прекомерно ухрањени). Резултати добијени у овом истраживању указују на постојање разлика у моторичком простору између група испитаника. Највећа разлика између група се показала у подручју брзине кретања, координације целог тела, ста тичке снаге руку и раменог појаса и гипкости. Дефинисана је разлика и у репетитивној снази, с нешто мањим нивоом значајности. Овакав ре зул тат наводи на за кљу чак да де ца ко ја су ухрањена поседују боље моторичке способности у односу на потхрањене и прекомер но ухрањене. То је у индиректној вези са квалитетом наставе физичког васпитања, јер се ученици са бољим моторичким способностима више крећу и више се залажу на часу. Кључне речи: индекс телесне масе (ИТМ), моторичке способности, ниво ухрање ности, млађи школски узраст. Увод 1 Прекомерна тежина и гојазност су проширене последњих деценија широм света и попримиле су карактеристике епидемије, а све као последица модерног начина живота. Постоји мно-1 slobodan.b.pavlovic@gmail.com го начина да се дефинише гојазност, а један од њих подразумева повећање процента телесне масе и укупне телесне тежине од преко 30% код жена и 25% код мушкараца (Ivković-Lazar, 2004) . Један од најчешће коришћених индекса за мерење гојазности је индекс телесне масе (енг. Body mass index -BMI). Његова примена је уобичајена
doi:10.5937/inovacije1802053p fatcat:mr2yzpylobb4hnmlqk47fqdb6a