Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne

Mirosław Skarżyński
2015 Przegląd Politologiczny  
Streszczenie: W artykule przedstawiono ró¿norodnooeae uwarunkowañ bezpieczeñstwa narodowego i wykazano potrzebê badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano pogl¹dy amerykañskie na rolê logistyki w zapewnieniu bezpieczeñstwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny treoeci podstawowych dokumentów dotycz¹cych bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod wzglêdem zawartooeci problematyki logistyki. Na koñcu artyku³u zawarto wnioski i postulaty. S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo narodowe, logistyka Wstêp
doi:10.14746/pp.2015.20.1.10 fatcat:55fx4brtcvhgvp5d2m74tprr6y