ODAKLANMA STRATEJİSİ ve ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İZLEYEN FONLARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ali ÖZER, İstemi ÇÖMLEKÇİ
2020 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Yatırımcıların yüksek karlılığı minimum riskle sağlamaya çalıştıkları portföyler çok sayıda finansal varlıkla çeşitlenme stratejisi ile oluşturulmalı mı yoksa belirli bir finansal varlığa, firmaya ya da sektöre yoğunlaşarak odaklanma stratejisi ile mi oluşturulmalıdır? Çalışmanın amacı odaklanma stratejisi izleyen fonların performansı ile çeşitlendirme stratejisi izleyen fonların performansı değerlendirilerek, strateji farklılıklarından dolayı fon getirileri arasında anlamlı bir farklılık
more » ... p olmadığını test etmektir. Çalışmada Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen Alfa değeri kullanılarak Nisan 2013-Nisan 2020 tarihleri arasında hisse senedi şemsiye fonları analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda en yüksek getirinin teknoloji odaklı fonların sağladığı görülmüştür. Ayrıca odaklanma strateji ile oluşturulan portföyün, çeşitlendirme stratejisi ile oluşturulacak portföyden daha yüksek performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abstract Whether the portfolios that investors try to achieve high profitability with minimum risk should be created with a diversity strategy with a large number of financial assets, or should they be created with a strategy of focusing on a particular financial asset, firm or sector? The aim of the study is to evaluate whether there is a significant difference between fund returns due to strategy differences by evaluating the performance of the funds following the focusing strategy and the performance of the funds following the diversification strategy. In the study, stock umbrella funds were analyzed between April 2013 and April 2020 using Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen Alfa value. As a result of the study, it was seen that the highest return was provided by technology-focused funds. In addition, it is concluded that the portfolio created with the focus strategy has higher performance than the portfolio to be created with the diversification strategy.
doi:10.17755/esosder.716887 fatcat:ltrgk6elofaq3oalyio6vi3unm