NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI VỊNH PHAN THIẾT BẰNG MÔ HÌNH BA CHIỀU PHI TUYẾN VỚI PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Bui Hong Long, Tran Van Chung
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển  
Trong đó:  z là dao động mực nước tại các lớp độ sâu, (u z , v z ) là vận tốc dòng trung bình tại các lớp độ sâu,  n là tần số góc, t là thời gian, n là chỉ số cho các thành phần triều, chỉ số dưới " 0 " quy định thành phần dư, và các biên độ và tần số điều hòa thỏa mãn:
doi:10.15625/jmst.v12i4.2574 fatcat:2bxumii73ng23accntdr6wr7jy