M‹YOKARD ‹NFARKTÜSÜNDE MAST HÜCRELER‹N‹N ROLÜ: OTOPS‹ ÇALIfiMASI The role of mast cells in the myocardial infarction: An autopsy report

Ifl›l Pak‹fi, Elif Akyildiz, Arzu Turan, Ferah Karayel, Gökhan Ersoy, Ziya Kir
unpublished
Z. Miyokard infarktüsünde mast hücrelerinin rolü: Otopsi çal›flmas›. Adli T›p Bülteni 2008;13(1):9-12 Mast hücreleri kemik ili¤inden köken alan, periferik kanda ve dokularda saptanabilen, proteoglikandan zengin granüller içeren hücrelerdir. Mast hücreleri birçok dokuda oldu¤u gibi kalpde de infeksiyonlara ve inflamatuar uyar›lara degranülas-yon ile yan›t verir. Miyokardda infarkt alan›n›n iyileflmesinde mast hücreleri, makrofajlar ile birlikte önemli rol oynar. Bu çal›flmada 2003-2005 y›llar›n›
more » ... 2003-2005 y›llar›n› kapsayan dönemdeki otop-si raporlar› incelendi ve de¤iflik dönemlerde miyokard infark-tüsü saptanan 40 olgu rastgele seçildi. Travmatik nedenlerle ölen ve kardiyak patoloji saptanmayan 10 olgu kontrol grubu olarak çal›flmaya al›nd›. Miyokarda ait kesitler mast hücreleri-ni boyayan konvansiyonel histokimyasal bir yöntem olan To-luidin Blue ile boyand› ve her olguda 50 büyük büyütme ala-n›nda mast hücreleri say›ld›. ‹nfarkt alan›nda saptanan mast hücre say›s› ile infarkt›n yafl› aras›nda anlaml› bir iliflki olup ol-mad›¤› araflt›r›ld›. Olgular›n de¤erlendirilmesi sonras› geç granulasyon dokusu ve fibrozis dönemlerinde mast hücre say›s›nda belirgin art›fl iz-lendi. Elde edilen bulgular, mast hücrelerinin infarktüs sonras› miyokardda fibröz doku birikimi ve ekstrasellüler matriksin yeniden yap›land›r›lmas›nda rol oynad›¤› görüflünü destekler niteliktedir. Anahtar kelimeler: Mast hücresi, miyokard infarktüsü, fibrozis, otopsi Mast cells, which include proteoglycan granules, originate from the bone marrow and are detectable in both peripheral blood and tissues. As in many other tissues, cardiac infarctions and inflammations precipitate mast cell degranulation. Mast cells and macrophages play an important part in the recovery process of mycardial infarction. In this study, autopsy records from the years 2003-2005 were reviewed 40 cases of myocardial infarction at different stages were selected randomly. 10 cases of trauma with lethal outcome and no detectable cardiac pathology were selected as the control group. Mast cells were stained selectively with Toluidi-ne Blue. The relationship between the number of mast cells and the stage of myocardial infarction was assessed. There was a significant increase in number of mast cells in cases with transition to late stages of granulation tissue and fibrosis formation. These findings support the view that mast cells might play a role in cases of myocardial infarction in fib-rosis tissue formation and re-modeling of the extracellular matrix .
fatcat:zdzvliekybc4netrk7swlcenwq