Yoğun Bakımda Kullanılan Skorlama Sistemlerinin Mortalite Tahminindeki Rolleri Açısından Karşılaştırılması

Şule Özbilgin, Kubilay Demirağ, Asuman Sargın, Mehmet Uyar, Ali Reşat Moral
2011 Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi  
Amaç: Hastalar›n yo¤un bak›ma kabul edilmelerine veya yo¤un bak›m ünitelerinden baflka servislere ç›kart›lmalar›nda skorlama sistemlerinin kullan›lmas› önemlidir. Günümüze kadar bu amaçla çeflitli skorlama sistemleri kullan›lm›fl ve çeliflkili veya farkl› sonuçlar elde edilmifltir. Biz de bu çal›flmada dört farkl› skorlama sistemini mortalite tahmini aç›s›ndan birbirleriyle karfl›laflt›rmay› amaçlad›k Araflt›rmam›zda APACHE II, SAPS II, MPM0 II ve LODS skorlama sistemlerinin YBÜ'deki hastalar›n
more » ... YBÜ'deki hastalar›n mortalite tahmininde performanslar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Gereç ve Yöntem: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤inde 2005-2006 tarihlerinde tedavi görmüfl hastalar›n dosyalar› retrospektif olarak tarand›. 615 hasta araflt›rmaya dahil edildi. Demografik verileri; APACHE II, SAPS II, MPM0 II, LODS skorlar› hesapland›. Hastan›n yo¤un bak›ma kabul edildi¤i klinik, yo¤un bak›mda ve hastanede kal›fl süresi, taburcu oldu ise telefonla aranarak 6. ay mortalitesi ö¤renildi. Bulgular: APACHE II, SAPS II, MPM0 II ve LODS'un yo¤un bak›m mortalite tahmininde tümünün anlaml› iliflkiye sahip oldu¤u bulundu. APACHE II için ROC analizinde e¤ri alt›nda kalan alan 0,812 (%95 CI: 0,778-0,845), SAPS II için 0,841 (%95 CI: 0,810-0,872), MPM0 II için 0,797 (%95 CI: 0,763-0,832), LODS için 0,815 (%95 CI: 0,781-0,849) olarak hesapland›.Yo¤un bak›m mortalitesi %46 olarak bulundu. Skorlama sistemlerinin Pearson korelasyonu ile de¤erlendirildi¤inde yo¤un bak›mda yat›fl süresi ile iliflkisinin olmad›¤› ancak hastane yat›fl süresi ile APACHE II, SAPS II, MPM0 II'nin iliflkisinin anlaml› oldu¤u bulundu. Skorlama sistemleri ile taburcu olduktan sonraki 6. aydaki mortalite aras›ndaki iliflkiyi gösteren ROC e¤rilerindeki tüm de¤erlerin 0,5'in alt›nda oldu¤u ve aralar›nda iliflki bulunmad›¤› belirlenmifltir. Yo¤un bak›m 6.ay mortalitesi %24 bulundu. Sonuç: Yo¤un bak›m ünitesine al›nm›fl 615 hastadan; 289'nun öldü¤ü ve toplam 326 hastan›n ise taburcu edildikleri saptand›. APACHE II, SAPS II, MPM 0 II ve LODS'un yo¤un bak›m mortalitesini tahmin aç›s›ndan tümünün anlaml› iliflkiye sahip olmakla birlikte SAPS II ve LODS'un duyarl›l›k ve özgüllüklerinin di¤er iki skora göre daha yüksek olmas›, ayr›ca bu iki skorlama sisteminin di¤erlerine göre daha kolay uygulanabilir olmas› SAPS II ve LODS'un yo¤un bak›mda mortalite tahmini aç›s›ndan daha uygun olabilece¤ini düflündürmektedir. (Türk Yo¤un Bak›m Derne¤i Dergisi 2011; 9: 8-13) Anahtar Kelimeler: Yo¤un bak›m skorlama sistemleri, APACHE II, SAPS II, MPM 0 II, LODS ÖZET SUMMARY Objective: It is important to use scoring systems for admission to ICU or transfer of patients from ICU to other clinics. In our study we compared performance of APACHE II, SAPS II, MPM0 II and LODS scoring systems to predict mortality rates. Materials and Methods: All patients admitted to anesthesiology and reanimation clinic between 2005-2006 were evaluated retrospectively. The study included 615 patients. Demografic data were collected and APACHE II, SAPS II, MPM0 II, LODS scores calculated. ICU and hospital stay, clinic where the patient was referred from and 6-month mortality were noted. Results: APACHE II, SAPS II, MPM0 II and LODS all found to be significantly associated with mortality prediction in ICU. In ROC analysis area under curve was calculated as 0.812 (95% CI: 0.778-0.845) for APACHE II; 0.841 (95% CI: 0.810-0.872) for SAPSII; 0.797 (95% CI: 0.763-0.832) for MPM0 II; and 0.815 (95% CI: 0.781-0.849) for LODS. ICU mortality was 46%. Scoring systems were not associated with ICU stay when evaluated with Pearson correlation. All the values in ROC systems showing the relationship between scoring systems and 6-month mortality were under 0.5 and these values were not significant. 6-month ICU mortality was 24%. Conclusion: Out of 615 ICU patients, 289 were deceased and 326 were discharged. Although APACHE II, SAPS II, MPM 0 II and LODS all were significantly associated with ICU mortality prediction, when compared with the other two scoring systems SAPS II ve LODS seems to be more suitable for ICU mortality prediction due to more feasibility, higher specifity and sensitivity. (Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2011; 9: 8-13)
doi:10.4274/tybdd.09.02 fatcat:zfo4wkvo4zcexeam5f32hjitra