ANAESTHETIC MANAGEMENT OF A CASE OF IDIOPATHIC TROMBOCYTOPENIC PURPURA FOR EMERGENCY OLGU SUNUMU-CASE REPORT 2007: Cilt 18: Sayı 3: 130-132 Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal

S Ankara, Eğitim Ve, Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve, Reani-Masyon Kliniği, Türkiye Ankara
unpublished
GİRİŞ İdyopatik trombositopenik purpura (İTP), toksik maddelerin veya ilaçların etkisi olmaksızın gelişen immün trombositopeni-ye verilen isimdir. Bu hastalıkta temel neden oluşan antikorların trombositopeni yapmasıdır. Yapılan çalışmalarda trombosit gli-koproteinlerine karşı oluşan poliklonal anti-trombosit antikorların varlığı deneysel olarak gösterilmiştir. Dolaşımdaki immünglobulin G (Ig G) kaplı trombositlerin karaciğer ve dalaktaki makrofajlarca yıkımı artmıştır. İTP'nin kliniğinde deri
more » ... mukozalarda yaygın kanama odaklarının yanında, hafif travma sonucu kolayca kanama görülebilir. Laboratuar tetkiklerinde ise trombosit sayısının azalması ve kanama zamanının uzaması dışında diğer serilerde herhangi bir anormallik saptanmamaktadır. Fizik muayenede trombositopeni-ye bağlı purpura dışında bulgu yoktur ve organomegali görülmez. Hastalık tanısı esas olarak diğer trombositopeni yapan nedenlerin ekarte edilmesiyle konulmaktadır (1). Akut İTP, aslında bir çocukluk çağı hastalığı olup akut bir viral enfeksiyonu takiben ortaya çıkar ve hastaların % 80'inde birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Kronik formu azdır. Çocukluk çağında İTP'nin insidansı kız ve erkek çocuklarında eşittir. Erişkin tipinde başlangıç sinsi olup, spontan remisyon seyrek ve kronik forma dönüşüm fazladır. Çok küçük bir yüzdesinde başlangıç akut olabilir. İTP'li olguların % 90'ı 40 yaşından küçük olup, kadın erkek oranı 3-4:1'dir (2). Bu olgu sunumunda İTP tanısıyla acil splenektomi operasyonu planlanan hastada anestezik yaklaşımın özelliklerini vurgulamayı amaçladık. OLGU Yaklaşık bir ay öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben vücudunda oluşan yaygın ekimozlar nedeniyle dahiliye polikliniğine başvuran 73 yaşında kadın hastanın yapılan labo-ratuar tetkikleri sonucunda trombosit sayısının 6 x10 3 μL olması üzerine dahiliye kliniği tarafindan İTP ön tanısı ile ileri tetkik ve tedavisine başlanmış. 3 hafta boyunca 1 mgkg-1 steroid tedavisi verilmiş ancak bu tedaviye rağmen trombosit sayısının artmaması üzerine steroide dirençli İTP olarak değerlendirilmiş ve intravenöz immunglubulin tedavisi başlanmış. 3 gün sonra hastanın trombosit sayısı 120 x10 3 μL çıkmış. Klinik takiplerinde ateş yüksekliği olan hastanın fizik muayenesinde; konfüzyon, efor dispnesi, takipne, dinlemekle akciğer bazallerinde kaba raller tespit edilmiş. Çekilen ön arka akciğer grafisinde şüpheli alanlar bulunması üzerine iste-nen toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) sonucunda kalsifikasyon, retikulonodüler dansite artışı ve üst loblarda buzlu cam görünümü saptanmış. Hastada akciğer enfeksiyonu düşünülerek antibiyotik tedavisi başlanmış. ACİL SPLENEKTOMİ OPERASYONU PLANLANAN İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI (İTP) OLGUDA ANESTEZİK YAKLAŞIM Hale YARKAN UYSAL, Solmaz GÜNAL, Hüseyin YILDIZ. Primer immün veya otoimmün trombositopenik purpura olarak da bilinen idyopatik trombositopenik purpura (İTP); trombosit sayısının azalması, ka-nama zamanının uzaması, deri ve mukozalarda yaygın kanama odakları ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. İTP çocuklarda ve erişkinlerde görülen trombositopeni ve kanama komplikasyonlarının en sık nedenidir. Tedavide; glukokortikoidler, intravenöz immünglobulin, plazmaferez ve splenektomi uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunda İTP tanısıyla acil splenektomi ope-rasyonu planlanan hastada genel anestezi deneyimimiz sunulmuştur. SPLENECTOMY Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), also known as primary immune or autoimmune thrombocytopenic purpura, is characterized by a decrease in platelet count, prolongation of bleeding time, and diffuse bleeding spots seen on the skin and mucosa. ITP is a common cause of thrombocytopenia and bleeding complications in children and adults. Glucokorticoids, intravenous immunglobulin, plasmapheresis, and splenectomy have been used for the treatment of ITP. In this case report, anaesthetic management for emergency splenectomy in a patient diagnosed with ITP is presented.
fatcat:nh3cpdjmb5c75gqgeewowd4dnq