EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA EĞLENCELİ ATLETİZM ANTRENMAN PROGRAMININ PSİKOMOTOR ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Betül BAYAZIT, Bergün MERİÇ, Menşure AYDIN, Ertay SEYREK
2007 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Araştırmamızda, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda kaynaştırma eğitimi yöntemiyle uygulanan eğlenceli atletizm antrenman programının psikomotor özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 11-14 arasında olan 36 eğitilebilir zihinsel engelli ile 8 normal eğitim alan öğrenci olmak üzere toplam 44 erkek öğrenci katılmıştır. Antrenmanlar, haftada 3 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplam 8 hafta süresince devam etmiştir. 8 haftalık antrenman programı öncesinde
more » ... sonrasında, araştırma grubuna "Eğlenceli Atletizm Beceri Testi" ve "Motor Davranış Değişikliğine Yönelik Gözlem Formu" uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 13.0 paket programında yapılmıştır. Eğlenceli atletizm antrenmanı sonrasında hem partnerli (p<0,01), hem partnersiz grup istatistiksel anlamda gelişme gösterirken (p<0,05), kontrol grubunda gelişme olmamıştır (p>0.05). Motor beceri davranış değişikliği, partnerle çalışan kaynaştırma grubunda daha fazla artış göstermiştir (p<0,05). ABSTRACT In our research" it has been aimed to study the effect of the psychomotor features of the entertaining fun athletics training programme on mentally retarded children who can be trained. The research has been made on 36 mentally retarded students between 11-14 ages that can be trained and 8 normally trained students, totally 44 male students. The trainings lasted 8 weeks, three days a week and 90 minutes each day. During the 8 week trainings before and after the trainings the students were given "Entertaining Athletics Skill Testing" and "Observation Form On Motor Behaviour Variation". The statistical datas by using SPSS 13.0 package programme. After the entertaining athletics training the group has made a progress statistically (p<0,01) both with and without a partner, the control group has not made any progress (p<0,05). Motor skill behaviour variation has been spotted more with the gathered group that works with a partner (p<0,05).
doi:10.1501/sporm_0000000088 fatcat:dusyxhyy2nad3fbrbjzmujpjfa