Hipps ùle Hippace

Fatih
2008 Karadeniz AraûtÖrmalarÖ   unpublished
Özet Bugüne dek, SarmatlarÖn dilinde kÖsrak sütünden hazÖrlanan bir çeûit peynir anla-mÖna gelen "hippace" sözcüøünün kökenbilimsel açÖklamasÖ, sözde Yunanca olduøu söylenen at manasÖndaki "hippos" sözcüøü ile "hippace" nin ilk hecesi "hipp" arasÖndaki sesçil ve manasal benzerlik dikkate alÖnmadan yapÖlmaya çalÖûÖlmÖûtÖr. Bu çalÖûmada, "hippace" sözcüøünün dilbilimsel çözümlemesi hem sesçil hem de manasal açÖdan "hipp" sözcüøü teme-linde yapÖlacak ve de yazÖlÖ kaynaklarda bahsi geçmeyen at için
more » ... si geçmeyen at için ùskitçe sözcüøün ne olduøu gösterilmeye çalÖûÖlacaktÖr. Anahtar Sözcükler: Hippos, Hippace, ùskit Dili.
fatcat:c46ew45zi5a3xn4zq4uhrnlviq