YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

Yrd Doç, Yiğit Mehmet
1999 unpublished
ÖZET Bu makalede yeni finansal tekniklerden leasing, Swap, Franchising, opsiyon, future 'lar hakkında genel açıklamalarda bulu nulmuş ve Türkiye'deki gelişmeler hakkında genel bir perspektif ve rilmeye çalışılmıştır. GİRİŞ Bu makalede günümüzde 1970 sonrasında esnek kur sisteminin uygulan ması ve enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının izlenmesi sonucu dünya genelinde yaygınlaşan leasing, factoring, forfaiting, ve futures ve opsiyonlar gibi vadeli kontratlar teorik olarak incelenmiş,
more » ... larak incelenmiş, Türkiye uygulamaları ele alınmıştır. I-FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) Leasing ,kelime olarak finansal kiralama anlamına gelir. Kökeni 18. yy. A. Smith'e kadar gider. Asıl senedin kaynağı kullanımındadır. Mülkiyette değil. Leasing'in amacı sıkı para politikası izlendiği zaman nakit para sıkıntısı nedeniyle firmaların zorlaşan finansal işlemlerine yardımcı olmaktır. 1950'lere doğru Avrupa'da çıkmış 1970'lerde yaygınlaşmıştır. 1970'lerde başlayan Stagflasvon (Durgunluk içinde enflasyon) ile işletmeler nakit sıkıntısı * Y rd. D o ç. D r., D u m lu p ın a r Ü n iv e rsite si, K ü ta h y a IIBF. 157 ABRAHAM M.George, Foreign Exchange Management and the M ultinational Corporation, Praeger Publishers,1978
fatcat:biububv4yrbexcqetls3gzpk7y