Importance of planning and construction of the light rail systems for sustainable town development

Dejan Filipovic, Danijela Obradovic
2005 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригинални научни рад UDC 911.372.7:65 ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋ * ЗНАЧАЈ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ЛАКОГ МЕТРОА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА Извод: Пораст броја становника и активности у градовима, између осталог, носи са собом и низ проблема у вези са превозом путника. Неусклађеност између потреба грађана и постојеће оперативности, економичности и функционалности система градског превоза доводи до стварања гужви у саобраћају, али и до негативног дејства на животну средину. У таквој
more » ... ији приватно возило (аутомобил) није најбоље решење, с обзиром на то да емитује велики број загађивача у спољашњу средину. Као плод технолошког напретка железничке индустрије, развили су се лаки шински системи (лаки метро), као један од најфлексибилнијих облика јавног превоза. У раду ће бити приказан значај увођења лаког метроа за урбани развој градова, његова позитивна дејства на животну средину, као и планска и пројектантска документација која се односи на увођење ове врсте транспорта у градско ткиво Београда. Кључне речи: урбани развој, саобраћајни системи, лаки метро, животна средина. Abstract: Increase of population and activities in towns, among other things, leads to traffic and transport problems. Discrepancy between citizen's needs and existing economy and functionality of public traffic systems leads to traffic jam, but also to negative effects to environment. In that situation, private vehicle is not the best solution, because it emits great number of pollutants in the environment. As a product of the technological improvement in rail industry there have been created light railway systems, as one of the most flexible form of public transport. This paper represents importance of light railway systems for urban development, its positive effects on environment, as plans and projects related with light railway systems introduction in Belgrade.
doi:10.2298/gsgd0501157f fatcat:uas6eiexwzan3hy2sqbv6fqzyy