Die aard en aanbieding van die leksikografiese definisie

F.J. Lombard
2013 Lexikos  
The Nature and Presentation of the Lexicographical Definition. The lexicographical definition is still the most important entry in a dictionary article. It is important that this significant entry, like other dictionary enbies, should rely on the dynamics of real language. To achieve this, it is necessary that the lexicographer must base his definitions on citations from the spoken and written Ianguage. This important aspect of lexicograph y is touched on. I also take a look at different ways
more » ... at the lexicographer can use to compile definitions. The best known methods probably are genus and differentiae definitions, synonym definitions, circle definitions and descriptive definitions. Various criteria can be applied to test the lexicographical definition. I limit myseU to comprehensiveness, clarity, accuracy, consistency, autonomy, objectivity and neutrality, which I believe to be the most important criteria. Opsomming: Die leksikografiese definisie word steeds beskou as die belangrikste inskrywing in 'n woordeboekartikel. Soos by ander woordeboekinskrywings, is dit belangrik dat hierdie sentrale inskrywing by die taalwerk1ikheid moet aansluit Om dit te bereik, moet die Ieksikograaf sy definiense sover moontlik op voorbeeldmateriaal uit die geskrewe en gesproke taalgebruik baseer. Na hierdie onderliggende aspek van die leksikografiese definisie word daar gekyk. Daar word ook aandag gegee aan enkele maniere waarop die leksikografiese. definisie aangebied kan word. Van hierdie maniere is die genus-differentiae-definisie, die sinoniemdefinisie, die sirkeldefinisie en die deskriptiewe definisie waarskyn1ik die bekendste. Na die verskeie kriteria wat toegepas kan word by die beoordeling van definiense word daar ook gekyk. Van hierdie kriteria word volled.igheid, helderheid, akkuraatheid, konsekwentheid, seUstandigheid, objektiwiteit en neutraIiteit aan bod gestel, aangesien hulle na my mening die betekenisvolste kriteria is .
doi:10.5788/1-1-1154 fatcat:whbdkq6rtvh45ee55me3j5wgri