Alabastra Diversa II

F. Maekawa
1933 Shokubutsugaku Zasshi  
doi:10.15281/jplantres1887.47.613 fatcat:zym3vu3snrerzbj554cfrfviuu