Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğ ine Baş vuran Çocukları n Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

Sema Tanrıöver, Nihat Kaya, Ümran Tüzün, Kay Ihan, Aydoğmuş Özet
unpublished
The hospital records of the first 1000(thousand) children who were admitted to the İstanbul University, Medical Faculty, Department of Child Psychiatry Out Patient Clinic were reviewed retrospectively for family social cultural level, social demografic spectrum, children's developmental characteristics and coming complaints. There was a significant correlation between gelirler and comlaints. GIRIŞ VE AMAÇ İstanbul Üniversitesi T ıp Fakültesi Çocuk Psiki-yatrisi Kliniği Polikliniği ve gündüz
more » ... iniği ve gündüz hastanesi şeklin-deki hizmet vermektedir. 1990 y ılında 5223 çocuğa ilk muayene dosyas ı çıkarılarak muayene edilmi ştir. Dosyalarımızda çocuğun cinsiyeti, yaşı, kardeş sayı-sı, çocuğun kaçıncı çocuk olduğu, kimin polikliniğe getirdiği, başvuru nedeni, ebeveynlerin ya ş, eğitim, meslek, sağlık durumu, geçimsizlik ve ayr ılık olup olmadığı evde anne-baba ve çocuklardan ba şka kim-lerin bulundu ğu, sosyoekonomik düzey, annenin ha-milelik ve doğumuna ait önemli bilgiler, çocu ğun ge-lişim özellikleri ve geçirdi ği organik hastalıklar bu-lunmaktadır. Amacımız çocuğun sosyo-denıografik özellikleri, gelişim özellikleri ailenin sosyokültürel konumu, başvuru nedenleri ile baz ı demografik özellikleri ara-sında ilişki olup olmadığını saptamaktı. YÖNTEM Bu çalışmada 1990 yılında kliniğimize ilk kez başvuran ilk 1000 çocu ğun dosyaları retrospektif ola-rak incelenmeye al ınmıştır. Istatistiksel analizde yüz-deler hesaplanm ış ve anlamlılık için Ki-kare tekni ği kullanılmıştır. BULGULAR incelemeye ald ığımız 2-16 ya şlar aras ındaki 1000 çocuğ un 669'u erkek (%66.9), 331'i k ız (%33.1)'dır. Aşağıdaki tabloda görüldü ğü gibi yaş dağılımı incelendiğinde en sık başvuru yaş diliminin her iki cins için 6-8 ve 9-11 ya şlar arası olduğu sap-tanm ıştır. Çocuğu muayeneye getiren ki şiler incelendiğinde ilk sırayı %72.8 ile anne, ikinci sırayı da %22.1 ile baba alm ıştır. Olguların kaç çocuklu ailelerden geldi ği ara.ştınl-dığında %41.1 ile iki çocuklu ailelerin göze çarpt ığı bunu %22.6 ile üç çocuklu ailelerin ve %17.2 ile tek çocuklu ailelerin izledi ği görülmüştür. Karde ş sırala-masındaki yerine bakt ığımızda ilk s ırayı %32 ile 1.çocuk, ikinci s ırayı %30 ile 2.çocuk %17.2 ile tek çocukların üçüncü sırayı aldığı saptanmıştır. Olguların ebeveynlerin e ğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde baba eğitiminin anne eğiti-minden yüksek olduğu, yoğunluğun ilkokul eğitimin-de olduğunu, yüksek eğitim düzeyinin annelerin %7.37, babaların %14.68'inde oldu ğu bulunmuştur. Çalışma kapsam ına alınan 1000 çocuğun ebe-veynlerinin meslek da ğılımı incelendiğinde annelerin %85.16'sının ev hanımı olduğ u bunu %5.05 ile işçi (*) İ stanbul Üniversitesi T ıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dal ı. (**) Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı klar ı Hastanesi 1.Psikiyatri Birimi.
fatcat:jionlssr6bfc7grsnm7jcnmvpi