EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING EUROREGIONAL COOPERATION

V. Tsekhanovich
2019 Ekonomika ta derzhava  
EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING EUROREGIONAL COOPERATION В статье исследуются цели, задачи и принципы работы еврорегионов в ЕС. Уделено место юридичес кому и финансовому статусу еврорегионов. Приведен сравнительный анализ еврорегионов в странах ЕС, а также указано влияние стран в еврорегионах, а также их участие в различных программах и сдела ны выводы. Отмечено, что членами еврорегионов в ЕС могут быть не только административно террито риальные единицы в виде округов, уездов, но и ассоциации
more » ... родов. Основываясь на результатах иссле дования, можно отметить, что еврорегионы в ЕС имеют неординарную структуру, что связано с различ ной политической, экономической ситуацией в данных странах. Однако, несмотря на неординарную структуру, можно утверждать, что еврорегионы играют важную роль в экономических проектах стран, логистике, развитие еврорегиональных кластеров. Статтю присвячено вивченню європейського досвіду еврорегіонального співробітництва та дослід жуються цілі, завдання і принципи роботи єврорегіонів в ЄС. Місце відводиться правовому і фінансово му статусу єврорегіонів. Дається порівняльний аналіз єврорегіонів у країнах ЄС, а також вплив країн в єврорегіонах, а також їх участь у різних програмах. На кордонах держав членів ЄС спостерігається високий рівень інтеграції, який проявляється не тільки у співпраці в соціальній і культурній сферах, а й в економічному співробітництві, контактах у сфері ма лого бізнесу, будівництва аеропортів, логістічесіх розв'язок у формі будівництва нових морських портів, автомобільних трас між єврорегіонами. Також відзначено, що країни Східної Європи успішно використовують досвід єврорегіонального співробітництва країн Західної Європи, використовуючи транскордонне співробітництво, законодавчу базу цих країн
doi:10.32702/2306-6806.2019.8.76 fatcat:dcjgi7vfdzhblbcu7yfbnrxqxq