OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE KAYNAŞTIRMA İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN YÖNTEMSEL AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet BAŞARAN
2020 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitiminde kaynaştırma ile ilgili yapılmış lisansüstü tezleri yöntemsel açıdan incelemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup araştırmada doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde; Türkçe dilinde yazılmış, tam metnine ulaşılabilen, 2005-2020 yılları arasında tamamlanmış toplam 39 lisansüstü tezi incelenerek, var olan yöntemsel eğilim ortaya konulmuştur. Veriler içerik analizi ile
more » ... edilmiştir. Araştırma tezlerin tamamlandığı yıl, üniversiteler; yöntem (nicel, nitel, karma), örneklem düzeyi, veri toplama araçları ile ilgili bulguları kapsamaktadır. İçerik analizi sonucunda tezlerin üniversite ve yıl kategorisinde en fazla sırasıyla Gazi Üniversitesi ve 2016-2020 yılları arasında tamamlandığı; tezlerde nicel-betimsel tarama yöntemlerin daha fazla tercih edildiği; örneklem grubunun daha çok öğretmenlerden oluştuğu ve ölçme araçlarının genellikle psikometrik araçlar olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları dikkate alındığında çocuklara ve öğretmenlere yönelik program geliştirme odaklı deneysel çalışmalara ağırlık verilmesi, örneklem grubu olarak çocuklara ulaşılması ve gelişime vurgu yapan ölçme araçlarının kullanılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Kaynaştırma, Lisansüstü Tezler, Yöntemsel İnceleme. Abstract The aim of this study is to examine the postgraduate theses about integration in preschool education from a methodological perspective. The research was designed in screening model and document analysis method was preferred in the research. In this context, in the Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center; A total of 39 graduate theses, written in Turkish and available for full text, completed between 2005 and 2020, were examined, and the current methodological trend was revealed. The data were analyzed by content analysis. The research includes findings about the year of theses, university, methods (quantitative, qualitative, mixed), sampling level, and data collection tools. As a result of the content analysis; most theses were completed Gazi University, and between 2016 and 2020; quantitative-descriptive scanning methods are preferred more in theses; It was observed that the sample group consisted mostly of teachers and measurement tools were generally psychometric tools. Considering the findings of the research, it is recommended to focus on experimental studies focused on program development for children and teachers, to reach children as a sample group, and to use measurement tools that emphasize development.
doi:10.17719/jisr.11200 fatcat:7thycu43unhb5auwjpgck3jrvy