Bid Rigging in Polish and German Penal Codes
Odpowiedzialność karna za niedozwolone porozumienia przetargowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym

Sebastian Zieliński
2017 Studenckie Zeszyty Naukowe  
STRESZCZENIE Zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w gospodarkach narodowych Polski i pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przetargi, w które zaangażowane są podmioty publiczne, wykazują wysoki kryminogenny potencjał z wielu powodów. Zarówno w polskim, jak i niemieckim porządku prawnym w zakresie ochrony przetargów publicznych przed niepożądanymi zachowaniami zastosowano mieszane rozwiązania prawa antymonopolowego oraz prawa karnego. Artykuł stanowi wynik prawnoporównawczej
more » ... analizy polskich regulacji prawnokarnych przewidujących odpowiedzialność za niedozwolone porozumienia przetargowe (art. 305 k.k.) z regulacjami niemieckimi ( § 298 StGB), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu kryminalizacji niedozwolonych porozumień przetargowych oraz strony przedmiotowej wyżej wymienionych typów czynów zabronionych. Słowa kluczowe: niedozwolone porozumienia przetargowe; przestępstwa przeciwko przetargom publicznym; przestępczość gospodarcza; przestępczość białych kołnierzyków; kartele Badając przestępczość gospodarczą -czy też patrząc na problem szerzej, z perspektywy kryminologicznej, czyli analizując przestępczość białych kołnierzyków -dostrzegamy odrębność tego rodzaju czynów zabronionych od reszty przestępczości. Wskazać ponadto należy, że zgodnie z szeroką definicją przestępczości białych kołnierzyków do tej kategorii zaliczamy również pewne patologie życia gospodarczego, które nie zostały przez ustawodawcę zagrożone karą 1 .
doi:10.17951/szn.2017.20.32.117 fatcat:ig342japszgfzf4lavxepbdyn4