The role of creativity and self-actualization of personality in the process of forming the creative potential of the future teacher of foreign language
Роль креативностi та самоактуалiзацiї особистостi в процесi формування творчого потенцiалу майбутнього вчителя iноземної мови

I.I. Bretsko, Mukachevo State University, V.Ya. Marushka, Mukachevo State University
2018 Psychology theory and practice  
Брецко I.I. кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, Марушка В.Я. студентка спецiальності «Психологiя», Мукачiвський державний унiверситет РОЛЬ КРЕАТИВНОСТI ТА САМОАКТУАЛIЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТI В ПРОЦЕСI ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотацiя. В статтi розглядається особливостi процесу формування творчого потенцiалу особистостi в умовах закладу вищої освіти. Розкрито актуальнiсть даної теми на прикладi навчання майбутнiх вчителiв iноземної
more » ... мови. Проведений теоретичний аналіз дозволив нам визначити, що творчiсть є провiдною характеристикою самоактуалiзованої особистостi, а також стає метою i способом її iснування. Також проаналiзовано емпiричнi данi проведеного нами дослiдження соцiальної креативностi та самоактуалiзацiї як базових компонентiв творчого потенцiалу особистостi. В статті ми видiлили 4 блоки, якi лежать в основi професiйної творчої дiяльностi вчителiв-iноземцiв. Та вбачаємо перспективу подальших досліджень у розробцi тренiнгової програми щодо розвитку таких якостей, як креативнiсть та само актуалізація.
doi:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-27-33 fatcat:bc7rokliancwfptfks534vytja