LESSON OF GENDER EQUALІTY AS A MEANS OF ІMPROVІNG STUDENTS' SPEECH ACTІVІTY

Svіtlana Pomyrcha
2020 Scientific Bulletin of Uzhhorod University Series «Pedagogy Social Work»  
Помирча Світлана Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна swetlanapom@gmaіl.com ORCІD ІD: https://orcіd.org/0000-0003-1636-3239 УРОК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Анотація. Гендерне мислення, гендерний світогляд формуються на основі гендерних знань. Засвоюючи основи наук, сповнених гендерним підходом до висвітлення всіх сфер життя
more » ... юдини, учні самі і за участю педагогічних працівників формують світогляд. Тому дуже важливо долучати молодь до вивчення гендерних аспектів у неформальній діяльності, щоб уникнути у майбутньому дискримінації, як щодо жінок, так і щодо чоловіків, а, передусім − стимулювали критичне осмислення з урахуванням гендерного аспекту суспільного процесу в усіх галузях знань і самого життя. Актуальність дослідження визначається тим, що впровадження гендеру, дасть змогу подолати ситуацію гендерної дезорієнтації в освітньому процесі взагалі та з'ясувати наскільки час і зміни в суспільстві впливають на гендерні стереотипи українців. Мета статті -дослідити особливості використання в закладах середньої освіти уроків гендерної рівності з урахуванням визначених в сучасній науці гендерних стереотипів. Застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз науковометодичної літератури; узагальнення інформації для визначення теоретико-методологічних основ дослідження; емпіричні:педагогічне спостереження за позанавчальною діяльністю учнів, бесіди; проведення тренінгу щодо формування гендерної культури. У подальшому планується розробити методичні рекомендації щодо проведення гендерного тренінгу для вчителів, які працюють у закладах середньої освіти, із застосуванням матеріалу, який сприятиме розвитку гендерної свідомості хлопців і дівчат. Ключові слова: гендерний аспект; гендерне виховання; критичне мислення; гендерна рівність; гендерний стереотип.
doi:10.24144/2524-0609.2020.46.111-115 fatcat:h3r7opoibzharabq2x7wkodz4m