UIT HET BUITENLAND

Editorial office MAB
1947 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
m ateriaal vooraf te gaan en hierdoor kan een aanzienlijke tijdsbesparing verkregen w orden. M a a r dit geldt geenszins uitsluitend voor de logarithmische diagrammen! V e rd er is het volstrekt niet w aar, dat de betekenis, die aan de resul taten van een steekproef moet w orden toegekend, "valt of sta a t" met het al of niet representatief zijn van deze steekproef, w at betreft de verdeling d er inkomens. In dergelijke gevallen, men denke aan de meeste budgetonderzoekingen, kan de m ethode van
more » ... kan de m ethode van het herw egen der resultaten dik wijls met groot succes w orden toegepast. D e suggestie, dat een massa, w aarvoor het geen zin heeft om het rekenkundig gem iddelde uit te rekenen, wel getypeerd zou kunnen w orden door modus of mediaan, is tamelijk misleidend. T en slo tte lijkt het een grapje van het pechduiveltje, dat de enige for mule, die in het gehele boek voorkomt, een fout bevat. D e "ideale' 'indexform ule van F isher is niet gelijk aan de uitdrukking, die op blz. 113 w ordt vermeld, m aar gelijk aan de w ortel daaruit! D eze en dergelijke fouten doen aan de w aarde van het boek echter weinig af. O.i. is de schrijfster er dan ook heel goed in geslaagd, om het doel d at zij zich in het voorw oord gesteld heeft, te bereiken. Zij toont de lezer vele interessante zijden van het statistische landschap, w elke de B aedeker-toerist meestal onopgem erkt voorbijgaat en h aa r vlotheid ver heft zich, om het in vakterm en te zeggen, met zeer grote w aarschijnlijk heid op significante wijze boven het peil, dat voor dergelijke publicaties gebruikelijk is.
doi:10.5117/mab.21.11141 fatcat:fpa3d35jenbe5jawr4ix5qwr7e