DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI PRODUCENTA URZĄDZEŃ FISKALNYCH

Elżbieta MILEWSKA, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie doskonalenia procesu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących niezgodności jakościowej urządzeń fiskalnych, wytwarzanych na potrzeby branży handlu detalicznego. Na podstawie obowiązujących przepisów opisano aspekt prawny warunków organizowania działań serwisowych dla kas rejestracyjnych w Polsce. Opracowano modele przepływu informacji wykorzystywanych w procesie obsługi klienta, prowadzonej przez autoryzowany punkt serwisowy urządzeń
more » ... ch, z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Opracowano również modele konceptualny i fizyczny bazy danych umożliwiającej ewidencjonowanie i obsługę zgłoszeń reklamacyjnych przez producenta urządzeń. Wdrożenie implementacji pozwoliło autorowi na wykonanie oceny skuteczności zaprojektowanego rozwiązania. Abstract. The article discusses the issue of improving handling of complaints concerning the qualitative incompatibility of fiscal devices manufactured for the retail industry. Based on the regulations in force in Poland, the legal aspect of the conditions for organizing service activities for the cash register devices is described. Models of information flow used in the customer service process by an authorized service center of fiscal equipment, developed using the BPMN 2.0 notation. Conceptuals model and structures database, to allows for the recording and application handling by the device manufacturer, have also been developed. Implementation allowed the author to evaluate the effectiveness of the designed solution.
doi:10.29119/1641-3466.2018.117.21 fatcat:mak7fua5lnbznazpiio5fsitky