A Clinicopathological Study of Lung Cancer Patients with Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos Fibers

Kaoru HAMADA, Takeshi TOKUYAMA, Yukinori OKAMOTO, Satoru MORIKAWA, Yoshizumi KONOIKE, Hirotomo KASUGA, Hitoshi KATADA, Kiyoshi NISHFKAWA, Moka TAMURA, Ryuji MIYAZAKI, Nobuhiro NARITA
1999 Internal medicine (Tokyo. 1992)  
doi:10.2169/internalmedicine.38.780 fatcat:2nlwim3qdzb7fmbgeb6plquoru