ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІСТА ТА ХЛІБОПЕКАРСКІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ

М. М. Герман
2012 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Наведено трьохрічні результати вивчення впливумінеральних добрив і допосівної обробки насіння наформування фізичних властивостей тіста та хлі-бопекарських показників якості зерна пшениці м'я-кої озимої. За фізичними властивостями тістаможна відмітити суттєвий вплив допосівної об-робки насіння регуляторами росту і бактеріаль-ними препаратами на фоні удобрення N25P25K25,N50P50K50, N75P75K75, які характеризуються висо-кими показниками стійкості, опірності та елас-тичності тіста, низьким ступенем
more » ... низьким ступенем розрідження івисокою валориметричною оцінкою. Досліджен-нями встановлено, збільшення об'єму хліба завдякидопосівної обробки насіння поліміксобактерином(150 мл/т) і діазофітом (150 мл/т). The article describes the results of three-year study ofinfluence of mineral fertilizing and pre-sowing treatmentof seeds on the formation of physical features of doughand baking indices of grains of soft winter wheat.Influence of pre-sowing treatment of seeds by the growthregulator and bacterial preparations on the backgroundfertilizers N25P25K25, N50P50K50, N75P75K75 has beenobserved. It is characterized by high indicators ofsteadiness and resistibility of dough, a weak ability ofdilution and a high valorimetric estimation. The researchhas proved the increase of bread volume using presowingtreatment of seeds by preparationspolymixobacterin (150 ml/t) and diazophit (150 ml/t).
doi:10.31210/visnyk2012.01.23 fatcat:6rlcxczrsva7lpw2t7kon7f5fy