Cox's Regresyon Modeli İle Larenks Kanserli Hastalarda Yaşama Sürelerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

S. Kenan KÖSE
2004 Ankara Sa  
ve evrelendirmesi yapılan 178 larenks kanserli hasta örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına, bireylerde başarısızlığa (ölüm) etki ettiği düşünülen; yaş, cinsiyet, patolojik sınıflama, tümör yerleşim yeri, T stage, lenf nodu tutulumu, metastaz durumu, nüks durumu, cerrahi müdahale durumu, verilen radyoterapi dozu ve hastalık evresi değişkenleri ele alınmıştır. Cox Orantılı Hazard Modeli uygulanarak, başarısızlığa istatistiksel olarak anlamlı derecede etki eden değişkenler
more » ... iştir. Yapılan analiz sonucunda; T stage = 4 olan hastalarda 3.06 kat, hastalık evresi s 3 olanlarda 8.59 kat, metastaz olanlarda 2.71 kat, radyoterapi dozu 5000 cGy uygulananlarda 2.19 kat, nüks görülenlerde 1.95 kat, lenf nodu tutulumu olanlarda 1.45 kat, patolojisi adeno kanser olanlarda 2.75 kat daha fazla ölüm riski taşıdıkları tesbit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yaşam analizi, cox orantılı hazard modeli, kısmi olabilirlik fonksiyonu, uyum iyiliği testi. laryngology Clinic during the period January 1986-December 1993. The factors effecting the failure (death) of the cases; age, sex, pathological grade, localization, T stage, lymphatic node occlusion, metastasis, recurrence, surgical approaches, dose of radiotherapy and stage of the disease itself were evaluated. Cox Proportional Hazard Model was the choice of statistical method by which the parameters significantly effecting the failure were determined. Results of the final analysis; the relative risks are estimated to be 3.06 times for a patient whose T stage = 4, 8.59 times for a patients whose stage of disease > 3, 2.71 times for a patient with metastasis, 2.19 times for a patient given radiotherapy dose < 5000 cGy, 1.95 times for a patient with recurrence, 1.45 times for a patient with lymphatic node occlusion, 2.75 times for a patient with adeno carcinoma.
doi:10.1501/ashd_0000000066 fatcat:hefs4prxgbg6xpaflrrrfa435e