Επίδραση της λαπαροσκοπικής μερικής ηπατεκτομής υπό χειρισμό Pringle στη φλεγμονώδη απόκριση του εναπομείναντος ηπατικού παρεγχύματος [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.10629 fatcat:aloxnmzni5crbiq5sa2phdelhu