Nickel-catalyzed direct thiolation of unactivated C(sp3)–H bonds with disulfides

Sheng-Yi Yan, Yue-Jin Liu, Bin Liu, Yan-Hua Liu, Zhuo-Zhuo Zhang, Bing-Feng Shi
2015 Chemical Communications  
The first nickel-catalyzed thiolation of unactivated C(sp3)–H bonds with disulfides is described.
doi:10.1039/c5cc01436k pmid:25820073 fatcat:7jdgi6rmtbg4xcq5evz7rgnt5u