RNF31 Regulates Skin Homeostasis by Protecting Epidermal Keratinocytes from Cell Death

Yong Tang, Hailin Tu, Guangna Liu, Guoxing Zheng, Mingchao Wang, Lin Li, Xueqiang Zhao, Xin Lin
2018 Journal of Immunology  
doi:10.4049/jimmunol.1800172 pmid:29728512 fatcat:ourj7b6bmfce7iiosgpxpiul6e