3. CKD-MBDの進歩と最近の動向

Takashi Shigematsu, 小岩 文彦
2016 Nihon Toseki Igakkai Zasshi  
doi:10.4009/jsdt.49.170 fatcat:zypn5y4fqfc6nbzgk6kvbuzk5i