The Long Noncoding RNA NEAT1 Targets miR-34a-5p and Drives Nasopharyngeal Carcinoma Progression via Wnt/β-Catenin Signaling

Yuqing Ji, Man Wang, Xueshen Li, Fusheng Cui
2019 Yonsei medical journal  
doi:10.3349/ymj.2019.60.4.336 fatcat:jh66lv5kofaq3afi3wklci7jzm