AUTOMATYKA • 2008 • Tom 12 • Zeszyt 1

Doktorant Na, Wydziale Eaiie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakowie, Marcin Bajek
unpublished
Analiza w³asnoœci jednofazowego silnika z magnesami trwa³ymi o rozruchu bezpoœrednim 1. Wstêp Ze wzglêdu na powszechnoœae zastosowañ urz¹dzeñ elektrycznych w przemyœle i go-spodarstwach domowych, coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do zagadnienia sprawnoœci tych urz¹dzeñ. K³adzie siê nacisk na rozwój nowych technologii, które spowoduj¹ mniejsze zu¿ycie energii elektrycznej, takich jak maszyny elektryczne z magnesami trwa³ymi. Istnie-je wiele odmian takich silników, wœród których interesuj¹c¹
more » ... cj¹ jest trójfazowa maszy-na posia-daj¹ca zdolnoœae samorozruchu – LSPMSM (Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor). Od pocz¹tku lat 80. ukaza³o siê wiele publikacji, z których wynikaj¹ ko-rzystne w³aœciwoœci maszyny, takie jak rozruch bezpoœredni, wysoka sprawnoœae (a co za tym idzie – ma³e wydzielanie ciep³a), czy te¿ wspó³czynnik cosϕ bliski jednoœci. Z tych wzglêdów LSPMSM znajduje coraz szersze zastosowanie m.in. w pompach, elektrowniach wiatrowych i kopalniach. Wyjœcie poza strefê przemys³u umo¿liwia jednofazowa odmiana LSPMSM. Dziêki takiemu zasilaniu jest mo¿liwe u¿ycie maszyny nawet w ma³ych urz¹-dzeniach gospodarstwa domowego. Silniki tego typu znajduj¹ obecnie zastosowanie ja-ko kompresory w lodówkach i urz¹dzeniach ch³odniczych. Stosuj¹c silnik jednofazowy LSPMSM, jest mo¿liwe uzyskanie nawet o 40% mniejszych strat ni¿ w przypadku silnika indukcyjnego o podobnych gabarytach [15]. W literaturze specjalistycznej mo¿na znaleŸae wiele pozycji, w których wykonano ana-lizê w³asnoœci modelu i porównanie z pomiarami na rzeczywistym jednofazowym silniku LSPMSM. Moce badanych maszyn s¹ niewielkie, rzêdu kilkuset watów [10, 19], ze wzglê-du na w³aœciwoœci urz¹dzeñ, w których s¹ instalowane. 2. Geometria oraz uk³ad zasilania Uzwojenie stojana jest roz³o¿one w ¿³obkach w taki sposób, aby uzyskaae pole w szcze-linie jak najbli¿sze sinusoidalnemu. Dziêki temu ograniczona zostaje liczba wy¿szych har
fatcat:yybnsmyionerdnbchpxjrfye3m