Excavations of Mediana in 2010 and 2011

Miloje Vasic, Gordana Milosevic, Nadezda Gavrilovic
2014 Starinar  
Primqeno: 17. februara 2014. Prihva}eno: 24. jula 2014. Apstrakt. -Iskopavawa u 2010. i 2011. godini, koja su trajala ukupno devet meseci, u potpunosti su zaokru'ila analizu stratigrafije i arhitekture vile s peristilom, bez obzira {to bi trebalo ispitati i isto~ni deo trema i vestibul ispred ju'nog ulaza. Stratigrafija, analiza arhitekture i prate}i materijal, posebno novac, omogu}uju da se postavi jasna hronologija i vile s peristilom i Medijane. Konstatovana su tri horizonta: horizont 1
more » ... decenije 4. veka); horizont 2 (330-378); horizont 3 (380 -441-443. godina). Utvr|eno je, suprotno ranijim mi{qewima, da je vila u svom osnovnom planu nastala u horizontu 1, a da su u horizontu 2 naknadno izvr{ene prepravke (stibadijumi A i B, ju'ni trem), i da je u to vreme bila ukra{ena mozaicima, freskama, mermernom oplatom i skulpturama. U horizontu 3, posle velikih razarawa, oko vile je formirana arhitektura koja indicira ruralizaciju Medijane. Kqu~ne re~i. -Medijana, vila s peristilom, stratigrafija, arhitektura, pokretni nalazi, kasna antika. . 4 Rukovodilac radova bila je dr Q. Zotovi}, Dokumentacija Arheolo{kog instituta u Beogradu. *^lanak predstavqa rezultat rada na projektu: Romanizacija, urbanizacija i transformacija urbanih centara civilnog i vojnog karaktera u rimskim provincijama na tlu Srbije (br. 177007), Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije.
doi:10.2298/sta1464231v fatcat:t47yob3hyjhjlch57ctlszkhum