CUSTOMS RISK MANAGEMENT IN THE EXPORT AND IMPORT OPERATIONS OF THE ENTERPRISE
УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВОМ

Oleksandr Grebelnik, Mykola Dudarchuk
2019 PROBLEMS OF SYSTEMIC APPROACH IN THE ECONOMY  
У статті розглянуто особливості процесу управління митними ризиками під час здійснення експортно-імпортних операцій підприємством (на прикладі ПАТ «Слобожанська будівельна кераміка»). Розкрито значення всіх запропонованих видів митних ризиків, описано специфіку появи цих ризиків, що характерні для будівельних підприємств. Досліджено основні групи ризику, основні групи показників діяльності суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Слобожанська будівельна кераміка». Розраховано інтегральний
more » ... оказник рівня підприємницького митного ризику для експортних та імпортних операцій. Визначено, що митні ризики також можуть виникати у діяльності будівельних підприємств та здатні збільшувати або зменшувати їх рівень. Ключові слова: митні ризики, підприємство, митний контроль, система управління ризиками, причини виникнення ризику, методи зниження рівня ризику, будівельні підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, ідентифікація та оцінювання ризику. В статье рассмотрены особенности процесса управления таможенными рисками при осуществлении экспортно-импортных операций предприятием (на примере ОАО «Слобожанская строительная керамика»). Раскрыто значение всех предложенных видов таможенных рисков, описана специфика появления этих рисков, которые характерны для строительных предприятий. Исследованы основные группы риска, основные группы показателей деятельности субъекта внешнеэкономической деятельности ОАО «Слобожанская строительная керамика». Рассчитан интегральный показатель уровня предпринимательского таможенного риска для экспортных и импортных
doi:10.32782/2520-2200/2019-6-31 fatcat:fw3zchn6vrd53bnh2cdw52zvwi