FORMATION OF ULTRADISPERSED COPPER POWDER IN THE CATHODIC SPACE

Bayeshov Abduali, Institute of Fuel, Catalysis and Electrochemistry named after D. V. Sokolskiy, Almaty, Kazakhstan, Bayeshova Azhar, Abduvaliyeva U. А., Zhurinov M., bayeshov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0745-039X, Kazakh National University named after al-Farabi, Almaty, Kazakhstan; azhar_b@bk.ru; https://orcid.org/0000-0002-9076-8130, Institute of Fuel, Catalysis and Electrochemistry named after D. V. Sokolskiy, Almaty, Kazakhstan; abdumida14@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-9368-4813, Institute of Fuel, Catalysis and Electrochemistry named after D. V. Sokolskiy, Almaty, Kazakhstan; https://orcid.org/0000-0001-5314-1219
2018 NEWS of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan  
doi:10.32014/2018.2518-170x.39 fatcat:pxjwq6moxrcljecj2odpywloke