On certain aspects of the semantic development of younger primary school-age children

Jelena Stevanovic, Emilija Lazarevic
2014 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Институт за педагошка истраживања, Београд Апстракт. Способност разумевања значења речи и реченица представља значајну детерминанту језичког развоја, али указује и на развијеност способности учења. С тим у вези, циљ истраживања био је да се испита ниво семантичке развијености ученика млађег основношколског узраста. Семантичка развијеност испитивана је са аспекта разумевања значења речи и њихове употребе у оквиру следећих лексичких односа: хомоними, антоними, синоними и метоними. Истраживање је
more » ... проведено у трима основним школама у Београду школске 2013/2014. године. Узорак је пригодан и чини га 431 ученик другог и трећег разреда. У истраживању је примењен Семантички тест (аутор: С. Владисављевић). Резултати испитивања показали су да ниједан ученик није одговорио тачно на све задатке. Најбоље постигнуће ученици су остварили на делу Теста који се односи на антониме, а најмање су били успешни одговарајући на задатке који се тичу метонима. Такође, ученици трећег разреда били су успешнији од млађих испитаника, док разлика према полу није утврђена. Приказани резултати упућују на закључак да је потребно већ на предшколском и раном школском узрасту више пажње посветити различитим лексичко-семантичким вежбама, имајући у виду повезаност између семантичког развоја, усвајања читања и писања и (не)успешног савладавања школског градива из већине предмета. Кључне речи: семантика, парадигматски лексички односи, језички развој, ученици, основна школа. * Напомена. Чланак представља резултат рада на пројектима Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034) и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (бр. 47008) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
doi:10.2298/zipi1402299s fatcat:ykus3izxhzaefmvfj5zwi474ee